FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गाँउसभामा उपस्थित भईदिने सम्वन्धमा ।

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

श्री Junkiri Industries Pvt. Ltd., ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

श्री Manjuri Construction Pvt. Ltd.,ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइल डाटा संकलन सम्वन्धी सूचना ।

श्री वडा कार्यालय सबै, नार्पा भूमि गाँउपालिका, मनाङ, सूचना टाँस गरिदिने सम्वन्धमा ।